Posta e Kosovës – Këshilltar/e i/e Përgjithshëm / Sekretar/e i/e Korporatës, Zyrtar/e Kryesor i Financave dhe Thesarit

Ndërmarrja Publike Qendrore

Posta e Kosoves Sh.A.

Në bazë të Ligjit për ndërmarrjet publike Nr. 03/L-087 nenet 17 dhe 21 si dhe Ligjit Nr. 04/L-111 për plotësim ndryshimin e Ligjit për ndërmarrjet publike Nr. 03/L-087, Nenet 9 dhe 13 me të cilat nene, plotësohen dhe riformulohen Nenet 17 dhe 21 të Ligjit bazik, Kodi i Etikёs dhe Qeverisjes Korporative pёr Ndërmarrjet Publike, Rregulloren për sistematizimin e vendeve të punës në nivelin qendrorë për punonjësit e PK Sh.A. Nr. 01-1974/17 datë 27.07.2017, si dhe vendimit te Bordi te përkohshëm te Drejtorëve të PK Sh.A., nr. 39/21 te datës 11/08/2021, Bordi i përkohshëm i Drejtorëve i Postës së Kosovës Sh.A., shpall këtë:

KONKURS PUBLIK PER VEND PUNE

PËR ZYRTAR TË LARTË NË POSTA E KOSOVËS Sh.A.

Titulli i pozitës:

 1. Këshilltar/e i/e Përgjithshëm/ Sekretar/e i/e Korporatës.
 2. Zyrtar/e Kryesor i Financave dhe Thesarit.

Nr. I Referencës 01-1818-1/2021

Përshkrimi: Posta e Kosovës Sh.A. është duke bërë përpjekje për të zhvilluar biznesin sipas përvojave më moderne të shërbimeve postare dhe komerciale, për t’i arritur standardet ndërkombëtare në ofrimin e shërbimeve postare dhe komerciale. Në këtë aspekt, PK Sh.A. ofron mundësi të barabartë punësimi të profesionistëve që synojnë të jenë pjesë e zhvillimit të biznesit dhe kompetencave të Korporatës, në përputhje me metodat dhe praktikat moderne.

Kohëzgjatja e kontratës: Është me afat të caktuar, konform ligjeve ne fuqi dhe dispozitave ligjore te parapara me Ligjin për ndërmarrjet publik m nr…….

Aplikimi: Aplikacionet për punësim dhe Deklaratën nën Betim mund të merren online; www.postakosoves.com dhe së bashku me dëshmitë përkatëse të dërgohen me Postë ne adresën : Arkivi i PK Sh.A., Ndërtesa Kryesore e PK-së, rr. 28 Nëntori nr. 4, 10000 – Prishtinë, deri në afatin e paraparë për aplikim me shenjën ”PËR KONKURS”, duke e cekur titullin e vendit të punës për të cilin aplikoni.

Aplikacioni dhe të gjitha dëshmitë bashkëngjiten të fotokopjuara, sepse të njëjtat nuk iu kthehen aplikantëve.

Afati i fundit për aplikim: 01/10/2021, ora 16:00h

Pozita: Këshilltar/e i/e Përgjithshëm/ Sekretar/e i/e Korporatës

Mbikëqyrësi : Bordi i Drejtorëve të PK Sh.A.

Grada : G16

Kualifikimi dhe Përvoja e Nevojshme:

 • Diplomë universitare nga fusha e shkencave juridike (jurist i diplomuar ose master në shkenca juridike);
 • Përvojë të konsiderueshme profesionale nga fusha e qeverisjes korporative ose të drejtës së shoqërive tregtare;
 • Aftësi për të interpretuar legjislacionin mbi punën dhe për të implementuar praktikat më të mira në këtë fushë;
 • Preferohet njohja e gjuhës angleze.
 • Aftësi të mira ndër-personale;
 • Aftësi të shkëlqyeshme organizative.
 • Të plotësojë kushtet e kualifikimit sipas nenit 17.1 si dhe të plotësojë kriteret e pavarësisë sipas nenit 17.2 pikat (d),(f),(j),(k),(l) të Ligjit nr. 03/L -087 të Ndërmarrjeve Publike dhe Plotësim Ndryshimit të LNP nr. 04/L-111 neni 13;

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

Këshilltari i Përgjithshëm/Sekretari i Korporatës ka këto detyra dhe përgjegjësi:

 1. Të përkujdeset për ligjshmërinë e fushëveprimit të Bordit të Drejtorëve PK Sh.A. dhe është përgjegjës për menaxhimin e çështjeve që kanë të bëjnë me BD-në;
 2. Mirëmban regjistrin e aksionarëve të Korporatës dhe siguron që ndryshimet në regjistrin e aksioneve të kryhen në përputhje me ligjet në fuqi dhe aktet interne të korporatës;
 3. Siguron të dhënat e nevojshme, mirëmban dokumentet dhe procesverbalin nga takimet e Bordit të Drejtorëve të PK-së;
 4. Përgatit dhe koordinon të gjitha aktivitetet rreth mbledhjeve të rregullta dhe të jashtëzakonshme të BD-së;
 5. Përcjell ndryshimet ligjore, që kanë të bëjnë me ndërmarrjen duke informuar Bordin dhe menaxhmentin e kompanisë për ndryshimet si dhe përgatitë udhëzimet e nevojshme për menaxhmentin e kompanisë;
 6. Siguron shënimet, raportet dhe prezantimet e duhura për takimin e përgjithshëm të aksionarëve dhe për takimet e Bordit të Drejtorëve;
 7. Vepron si agjent i korporatës për pranimin e dokumenteve të ndryshme që kanë të bëjnë me Korporatën;
 8. Përkujdeset në parim për bazën legale të vendimeve të korporatës;
 9. Planifikon, drejton dhe koordinon aktivitetet operacionale të nivelit më të lartë të Menaxhmentit në PK-së;
 10. Konsultohet me Kryeshefin Ekzekutiv (KE) të PK-së dhe anëtarët e Bordit të Drejtorëve për themelimin e politikave të biznesit dhe planeve të drejtorive dhe departamenteve;
 11. Koordinon me KE përgatitjen e letrave (dokumenteve) për mbledhjet e Bordit të Drejtorëve;
 12. Siguron qarkullimin e informatave nga BD-ja për Menaxhmentin në BD për veprimet e ndërmarra;
 13. Kryen të gjitha arkivimet, publikimet dhe/ose zbulimet për autoritetet përkatëse, siç mund të kërkohet me Ligjin për ndërmarrjet publike ose nga statuti i ndërmarrjes;
 14. Merret me çështjet tjera tё qeverisjes së ndërmarrjes sipas nevojës.

Kandidatët/et duhet t’i dorëzojnë këto dëshmi:

Aplikantët e interesuar për këtë vend pune duhet të bashkëngjisin këto dokumente

 1. Aplikacionin e punësimit,
 2. Deklaratën nën Betim
 3. Kopja e dokumentit të identifikimit.
 4. CV-në,
 5. Dëshminë e shkollimit (diplomat e fituara jashtë vendit duhet të jenë të nostrifikuara nga MASHT-i),
 6. Dëshminë për përvojën e punës,
 7. Referencat, si dhe certifikatat tjera profesionale,
 8. Letër Motivimin,
 9. Certifikatën origjinale që nuk është nën hetime (jo me te vjetër se 6 muaj)

Pozita: Zyrtar/e Kryesor i Financave dhe Thesarit

Mbikëqyrësi:

Bordi i Drejtorëve të PK Sh.A.

Grada : G16

Kualifikimi dhe përvoja e nevojshme:

 • Diplomë universitare nga fusha e shkencave ekonomike, menaxhim të biznesit ose fusha të ngjashme.;
 • përvojë të konsiderueshme profesionale nga fusha e financave dhe/ose kontabilitetit (minimum 5 vite);
 • Njohja dhe përdorimi i shkëlqyeshëm i programeve kompjuterike, MS Office;
 • Aftësi organizimi, planifikimi, koordinimi;
 • Të ketë aftësi të punojë nën presion, të ketë etikë të lartë dhe integritet të lartë pune;
 • Të jetë në gjendje të punojë me orar fleksibil të punës;
 • Preferohet njohja e gjuhës angleze.
 • Aftësi për analizimin dhe detektimin e çështjeve të rëndësishme financiare;
 • Njohuri të gjerë të Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit (IAS), menaxhim të financave dhe qarkullimit të parave;
 • Kapacitet për të trajnuar dhe zhvilluar stafin e financave;
 • Zotësi të delegimit dhe monitorimit të autoritetit dhe përgjegjësisë tek bashkëpunëtorët për kryerjen e funksioneve të deleguara
 • Të plotësojë kushtet e kualifikimit sipas nenit 17.1 si dhe të plotësojë kriteret e pavarësisë sipas nenit 17.2 pikat (d),(f),(j),(k),(l) të Ligjit nr. 03/L -087 të Ndërmarrjeve Publike dhe Plotësim Ndryshimit të LNP nr. 04/L-111 neni 13;

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 1. Themelon dhe shqyrton kontrollin e brendshëm financiar, duke përfshirë edhe blerjet, faturat e parave kesh dhe asetet fikse;
 2. Monitoron llogaritë fitimprurëse dhe koordinon pagesat e faturave dhe blerjeve të posaçme;
 3. Shqyrton shpenzimet e punonjësve, për të siguruar pajtueshmërinë me politikat e Korporatës dhe buxhetin para pagimit;
 4. Përgatit dokumentet e Korporatës për auditimin në fund të vitit dhe shërben si një ndërlidhës për auditorët;
 5. Përcakton dhe harton buxhetin e Korporatës;
 6. Është përgjegjës për implementimin e Planit të Biznesit të aprovuar nga Bordi;
 7. Zhvillon dhe implementon strategjitë financiare afatmesme dhe afatgjate për të siguruar menaxhim dhe siguri të fondeve në mënyrën më profitabile;
 8. Inicion ndryshime dhe plane për zhvillimin e stafit në Departamentin e Financave, në pajtim me praktikat moderne ekzistuese në këtë fushë;
 9. Zhvillon procedurat për të kontrolluar dhe planifikuar qarkullimin e parave të institucioneve ndërkombëtare të trafikut;
 10. Siguron që PK Sh.A. të jetë në pajtim me legjislacionin dhe rregulloret relevante në këtë fushë. Zhvillon dhe implementon politikat e kontabilitetit të Postës, bashkë me pakot e raporteve të kërkuara në nivel të PK-së;
 11. Bën planifikimin, zhvillimin dhe implementimin e të gjitha aktiviteteve të departamentit përkatës, me qëllim të arritjes së objektivave të parashtruara;
 12. Ofron mbështetje profesionale departamenteve tjera, duke i analizuar të gjitha proceset brenda Departamentit Financiar të Postës, si dhe bën ndërlidhjen e proceseve me departamentet tjera të PK- së;
 13. Kontrollon faturat e shfrytëzuesve të mëdhenj për shërbime postare dhe faturat hyrëse dhe dalëse të Postës Ndërkombëtare, si dhe raporton në baza mujore për obligimet që kanë shfrytëzuesit e mëdhenj;
 14. Mbikëqyrë dhe merr pjesë në regjistrimin e transaksioneve sipas prioriteteve, pagesave, përshtatjeve dhe faturave në llogaritë ndihmëse në librin e llogarive të arkëtueshme dhe balancon librin e të arkëtueshmeve me llogarinë kontrolluese;
 15. Menaxhon procesin rreth mbylljes së të gjitha librave të llogarive (mujore, tremujore, vjetore) të Postës; Merr pjesë në auditimin e pasqyrave financiare të Postës, bashkë me auditorët e jashtëm;
 16. Kryen funksione të caktuara të kontabilitetit që kërkojnë njohuri të thellë të sistemeve financiare; monitoron, analizon dhe raporton në baza periodike për të gjitha planet dhe të arriturat e departamentit nga aspekti i kontabilitetit;
 17. Monitoron dhe bën kontrollin e kontratave, urdhëresave dhe faturave të ndryshme lidhur me saktësinë e tyre, para ekzekutimit të transaksioneve në sistemin e kontabilitetit;
 18. Menaxhon, modifikon,  dokumenton  dhe  koordinon  zbatimin e procedurave të kontrollit të kontabilitetit të brendshëm me procedurat e financave, kontabilitetit, faturimit;
 19. Menaxhon procesin e përgatitjes së bilancit dhe pasqyrave financiare, në pajtim me standardet ndërkombëtare të kontabilitetit; Menaxhon kontabilitetin financiar të Postës së Kosovës, bën monitorimin dhe kontrollin e sistemit të Kontabilitetit (ERP) bazuar në Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF);
 20. Menaxhon planifikimin afatshkurtër dhe afatgjatë të qarkullimit të parasë sipas planit të biznesit;
 21. Analizon faturat para pagesës për të vendosur saktësinë e shpenzimeve, duke krahasuar çmimin e faturës me mallin e blerë, ose me çmimin e kontratës, duke i krahasuar njësitë e faturuara me njësitë e marra dhe duke paguar llogarinë e duhur;
 22. Për punën dhe detyrat e punës i përgjigjet KE-së së PK-së dhe Bordit të Drejtorëve;
 23. Kryen edhe detyra të tjera që lidhen me natyrën e punës së tij/saj, por që nuk bien në kundërshtim me rregullat dhe ligjet në fuqi.

Kandidatët/et duhet t’i dorëzojnë këto dëshmi:

Aplikantët e interesuar për këtë vend pune duhet të bashkëngjisin këto dokumente

 1. Aplikacionin e punësimit,
 2. Deklaratën nën Betim
 3. Kopja e dokumentit të identifikimit.
 4. CV-në,
 5. Dëshminë e shkollimit (diplomat e fituara jashtë vendit duhet të jenë të nostrifikuara nga MASHT-i),
 6. Dëshminë për përvojën e punës,
 7. Referencat, si dhe certifikatat tjera profesionale,
 8. Letër Motivimin,
 9. Certifikatën origjinale që nuk është nën hetime (jo me te vjetër se 6 muaj)

Kandidatët me dokumentacion të mangët, të paplotësuar dhe jo adekuat do të refuzohen.