Magic ICE – Vende të lira pune (5)

MAGIC ICE, është kompani vendore me përvojë shumëvjeçare në industrinë e ushqimit. Të gjithë të interesuarit që duan të jenë pjesë e MAGIC ICE, ftohen që të aplikojnë për pozitat e hapura të punës:

 • Financier – Kontabilist
 • Operator ne Paster, Pergaditje te Masave dhe CIP
 • Kimist/e – Teknolog Ushqimi
 • Automekanik
 • Mekanik i makinave prodhuese

FINANCIER -KONTABILIST

LOKACIONI: MAGIC ICE Zona Industriale Lipjan.

ÇKA OFRON   MAGIC ICE :

 •  Ndërmarrje profesionale dhe dinamike;
 •  Ambient profesional dhe motivues;
 •  Kompensim sipas aftësive dhe rezultateve të arritura;
 •  Mundësi të përparimit të karrierës.

ÇKA PRESIM NGA KANDIDATËT:

 •  Qasje me përgjegjësi dhe përkushtim të lartë në punë;
 •  Të jenë të motivuar për punë;
 •  Kandidatë që shprehin iniciativë dhe aftësi të punojnë të pavarur dhe nën presion.
 1. PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT Per Postin:

Kontabilist/e, Administor/e interne të çertifikuar
Kushtet dhe kriteret e përzgjedhjespër kontabilist/e.

 • Të ketë Diplomë Universitaretë Fakultetit Ekonomik;
 • Të jetë kontabilist/e i/e çertifikuar; (preferuara)
 • Përvojë pune së paku2 vjeçare në fushën e financave (Ta ketë të dëshmuar me referencë); e preferuar
 • Aftësi në organizimin dhe menaxhimin e punës
 • Njohja e programit të kontabilitetit PRO-DATA  e domësdoshme;
 • Shkathtësi të larta në përdorimin e moduleve të MS Office (Veçanarisht Excel)
 • Njohja e gjuhës Angelze – e domësdoshme
 • Certifikata e SCAAK konsiderohet përparsi.
 • Zotësi të mira në shkruarjen e raporteve të ndryshime për punë;
 • Zotësi të mira komunikimi me klientët;
 • I/e gatshëme për të përvetësuar vazhdimisht njohuri e shkathtësi të reja në punë;
 • I/e gatshëme për vizita në teren;
 • Të ketë aftësi të mira në shkruarjen e raporteve të ndryshme për punë.

Detyrat e punës për pozitën:

 • Regjistron transaksionet ditore në sistemin e kontabilitetit;
 • Regjistrimet në kontabilitet, respektivisht faturat shitëse, blerëse, shpenzime, etj;
 • Regjistrimin dhe mirëmbajtjen e të dhënave në kontabilitet;
 • Regjistrimin dhe llogarimbajtjen e të dhënave për shitje, blerje, shpenzime, borxhe etj;
 • Përfaqësimin e biznesit para institucioneve financiare kur kërkohet nga punëdhënësi;
 • Ndihmon në përpunimin e pasqyrave financiare dhe raporteve të brendshme per klientet specifik;
 • Pranimin dhe dorezimin e porosive nga klientet;
 • Përgaditjen e pasqyrave financiare vjetore, analizën e tyre;
 • Raporte të klintëve, analitikë e klientëve, raporte dhe analitikë për produkte;
 • Punë të kontabilitetit
 • Menaxhimin e pagesave më arkë;
 • Prezentimi i biznesit nëse kërkohët nga kompania;
 • Punë administrative;
 • Punë të tjera në lëminë Financave dhe të kontabilitetit më interes për kompaninë.
 • Barazimet fizike ,materiale dhe finaciare te  depove,bleresit,furnitoret,tjerat barazime sipas kerkeses

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim:

 • Diploma e Univesitetit;
 • Certifikatë e Kontabiliteti e preferuar
 • Kopja e letërnjoftimit;
 • Vërtetimi/Referencë e përvojës së punës (Duke përfshirë Nr. kontaktues);
 • Letër motivuese;

OPERATOR NE PASTER, PREGATITJE TE MASAVE dhe CIP

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Mbikqyrë dhe punon me  pasterizatorin dhe pjeset e tij përbërëse
 • Bënë pregaditjen e masave sipas kerkeses dhe procedurave
 • Bënë pastrimin e paisjeve me CIP sipas procedurave dhe udhezimeve.
 • Mirëmban paisjet dhe pastërtinë
 • Të bashkëpunojë me stafin
 • Të zbatojë rregullat e  punës
 • Përgjigjet për mirëmbajtjen  pajisjeve dhe aparaturave të punës

Kualifikimet / Kërkesat:

 • Të ketë të mbaruar shkollen e Mesme
  Të njohë dhe të përdorë pajisjet, për të kryer punët e sipërpërmendura.
 • Të jetë i shkathët dhe komunikativ
 • Mosha mbi e preferuar 30 e me shume  vjeqar
 • E preferuar gjuha Angleze
 • Të njoh punën në MS Officce (Word, Excel etj.)

DOKUMENTACIONI PËR APLIKIM

Cv (Curriculum Vitae)
Përvoja e punës/Referenca

APLIKIMET MUND TË DËRGOHEN NË ADRESËN ELEKTRONIK OSE FIZIKISHT  NE:

“MAGIC ICE “Joint Stock Company

Adresa :Zona Industriale pa Numer

Lipjan

E-mail: info@magicice.net

Tel:049/125605 ose prej ores 9.00 deri me 17.00
Aplikimi është i hapur deri më datën
Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë.


KIMIST/e- TEKNOLOG USHQIMI

Përgjegjësitë kryesore:

 • Te kete pervoj pune si kimist/e – teknolog ushqimi
 • Zbatimin e planit te parashikuar të prodhimit
 • Përcjell konkurrencën në treg
 • Prezanton risite e produkteve to prodhuesve vendore dhe nderkombetar
 • Te jetë I përgjegjshem në orar të punës
 • Raporton në baza Javore
 • Të jetë në gjendje për të maksimizuar produktivitetin dhe efikasitetin si dhe arritjen e objektivave te caktuara të prodhimit

Kualifikimet:

 • Të këtë se paku fakulltetitn pergjegjes.
 • Te  këtë njohuri te punës me kompjuter, (excel, word)
 • Të jetë pozitiv dhe I motivuar për punë,
 • Të ketë patentë shoferin kat. B
 • Përvojë pune së paku 6 muaj në prodhim,
 • Aftësi të shkëlqyeshme komunikimi
 • Aftësi të shkëlqyera ne gjuhen angleze, shkrim dhe lexim obligative.
 • Të jetë në gjendje të punojë në mënyrë të pavarur apo në grup
 • Të jetë fleksibil dhe t’u përgjigjet pozitivisht ndryshimeve
 • Gatishmëri për punë nën kushte presioni dhe punë me orar fleksibil
 • Gatishmëri për punë me nderrime

Procedura e Aplikimit:

Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë CV dhe dokumentet e tjera përcjellëse në e-mail adresën: konkurs@magicice.net ne SUBJEKT TE CEK PER CILEN POZIT KONKURON(nese nuk cekte nuk mirret parasyshe aplikacioni i tille )

Per Kontakt  ne 049 125 605 deri ne ora 16 në intervisë do të ftohen vetëm kandidatët e zgjedhur për pranim.


Automekanik

Detyrat :

 • Mbikëqyrja dhe mirëmbajtja e automjeteve te kompanisë.
 • Diagnostifikimi i problemeve te automjeteve ,defekteve te mundëshme.
 • Ndrrimi i pjesëve te automjeteve sipas nevojës.
 • Eleminimi i defekteve .
 • Kontrollimi i KM për vaj, në raporte javore .
 • Ndezja e automjeteve te cilat nuk voziten dhe kontrolla e tyre ne plane javore.
 • Intervenimi në rast prishje të automjeteve sipas nevojës në lokacione të ndryshme.

Të tjera:

 • Për më tepër ai/ajo kryen detyra të tjera të cilat kërkohen nga Drejtori i kompanisë dhe që janë të nevojshme për funksionimin efektiv të automjeteve te kompanisë.

Kërkesat:

 • Diploma e shkollës së mesme,certifikimet e ndryshme janë përparësi
 • Të ketë përvojë së paku 3 vite si automekanik.
 • Aftësi të mira komunikimi me jashtë dhe brenda kompanisë

Mekanik i makinave prodhuese

Detyrat:

 • Mbikëqyrja dhe pjesëmarrja në mirëmbajtjen e makinave prodhuese .
 • Mirëmban planet javore, mujore, dhe vjetore të mirëmbajtjes.
 • Rregullimi i makinave dhe prishjeve te mundëshme sipas nevojës.
 • Të ketë njohuri mbi elektrikën ,(preferohet  të ketë përvojë  si elektricist )
 • Organizimi dhe përgjegjësia për mbarëvajtjen e punëve.
 • Kurdo që të jetë e nevojshme merr pjesë në intervenimet emergjente te makinave të prodhimit,rregullimi i temperaturës brenda komoreve etj.
 • Gjatë intervenimeve dhe riparimeve bënë përdorimin e drejtë të veglave dhe pajisjeve të punës, si dhe përkujdeset për procedurat e sigurisë në punë.

Të tjera:

 • Për më tepër ai/ajo kryen detyra të tjera të cilat kërkohen nga Drejtori i kompanisë dhe që janë të nevojshme për funksionimin efektiv të makinave të prodhimit

Kërkesat:

 • Fakulteti i Inxhinierisë (preferuar)
 • Njohuri për mekanikën dhe elektrikën
 • Kapacitet për punë ekipore
 • Aftësi të mira komunikimi me jashtë dhe brenda kompanisë
 • Aftësi të ruajtjes së konfidencialitetit të informatave, diskrecion dhe lojalitet
 • Të ketë përvojë pune së paku 3-vite në fushën përkatëse.

PROCEDURA E APLIKIMIT:

Të interesuarit mund të dërgojnë CV-në e tyre në konkurs@magicice.net

ose per informim ne  tel: ne 049125605  nga ra 10 deri ne ora 15 ehene deri te ejten, kurse vetëm kandidatet që hyjnë në rrethin e ngushtë do të njoftohen dhe ftohen në intervistë. Konkursi eshte I hapur deri me 03.10.2021