Frotcom Kosova – Financier/e

KONKURS

Financier/e – një (1) pozitë;

Orari i Punës: Orar të plotë;

Vendi i Punës: Prishtinë.   

Detyrat kryesore:

 1. Është përgjegjës për të gjitha çështjet financiare të kompanisë;
 2. Kryen regjistrimin, kontrollimin e faturave për mallin e blerë;
 3. Asiston në përgatitjen e pasqyrave financiare, listë pagesave, deklarimeve të TVSH-së, taksave dhe detyrimeve tjera ligjore, sipas afateve;
 4. Mirëmban dhe arkivon faturat e blerësve;
 5. Bënë kryerjen e pagesave të ndryshme;
 6. Merr pjesë në analizimin e të ardhurave dhe shpenzimeve;
 7. Bën barazimin e kartelave me blerësit;
 8. Sipas nevojës kryen edhe detyra të tjera të caktuara nga udhëheqësi.

Kualifikimet e dhe cilësitë e kërkuara:

 • Diplomë universitare në Banka Financa dhe Kontabilitet të Fakultetit Ekonomik (Kualifikimi pasuniversitar është përparësi);
 • Të ketë së paku dy (2) vite përvojë pune në të njëjtin drejtim;
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi;
 • Duhet të jetë i vetë-motivuar;
 • Të jetë i gatshëm për punë në grup dhe në lokacione të ndryshme.

CV-të dhe dëshmitë tjera, mund t’i dërgoni në adresën elektronike, të plotësuar me pozitën për të cilën aplikoni:  info@ks.frotcom.com

Aplikaconet e dërguara me vonesë dhe ato të pakompletuara nuk do të merren parasysh. Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.