Metal Tech – Arkitekt/Dizajner I enterierit, Menaxher/e i/e prodhimit

Arkitekt/Dizajner i eneterierit

Detyrat dhe përgjegjësitë e vendit të punës:

 • Bën planifikimin, prezantimin, skicimin,dhe matjet në teren.
 • Të përgatisë konceptin e dizajnit të produkteve sipas kërkesës së klientëve apo mbikëqyrësit.
 • Të udhëheq procesin e përgatitjes së dizajnit, vizatimeve, specifikacioneve dhe përzgjedhjen e materialit për finalizimin e produkteve ne prodhim.
 • Të ketë aftësi të mbikryjes së mbarëvajtjes së prodhimit të produkteve.
 • Të koordinojë me stafin/ekspertët përgjegjës për implementimin e produkteve të dizajnuara.
 • Kujdeset për shërbimin ndaj konsumatorëve dhe porosive të pranuara.

Kushtet për aplikim:

 • Përvojë pune në këtë fushe dhe njohje e materialeve te eneterierit.
 • Të ketë paraqitje profesionale në punë.
 • Të ketë njohuri dhe përvojë në përdorimin e programeve kompjuterike adekuate për Arkitekturë dhe realizimin e dizajneve/vizatimeve; 2D dhe 3D.
 • Të ketë aftësi organizative të menaxhimit të kohës përballimit të presionit dhe caktimit të prioriteteve në punë. .
 • Të posedoj patentshofer kategoria B

Menaxher/e i/e prodhimit

Detyrat dhe përgjegjësitë e vendit të punës:

 • Menaxhimi I tërë procesit të furnizimit, prodhimit dhe montimit te klienti.
 • Planifikimi afatshkurtër dhe afatgjatë I procesit të prodhimit;
 • Porositja e lëndës së pare dhe materialeve të nevojshmë për kryerjen e punëve;
 • Koordinimi I ekipeve ne fabrikë dhe terren për arritje të afateve kohore;
 • Përgjegjësi të tjera sipas nevojave dhe kërkesave.

Kushtet për aplikim:

 • Përvojë pune në fabrikë te mobiljeve dhe njohje e materialeve te eneterierit.
 • Të ketë aftësi organizative të menaxhimit të kohës përballimit të presionit dhe caktimit të prioriteteve në punë. .
 • Njohuri te pakos së Microsoft Office.
 • Të ketë njohuri dhe përvojë në përdorimin e programeve kompjuterike adekuate për Arkitekturë dhe realizimin e dizajneve/vizatimeve; 2D dhe 3D.Perparesi
 • Të posedoj patentshofer kategoria B

Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë CV-në, në e-mail adresën, duke bashkangjitur edhe portfolio të punëve dhe projekteve të mëparshme: metaltechks@gmail.com ose të kontaktojnë gjatë orarit zyrtarë  në numrin +383 44 411 117.