VENOM NightClub & Restaurant

Vende Pune Menaxheriale (6)

Se shpejti pritet të hapët Diskoteka me e madhe ne Kosovë dhe rajone rreth 8000m² qe do ti argëtoj të gjitha moshat mbi 18 vjeçar andaj ne kemi nevoje për staf profesional dhe Venom me NUI 811361930 shpallim:

K O N K U R S    P U N E
Nga 22/05/2021  – Deri 01/06/2021
V E N O M
NightClub & Restaurant
Rr. Maxhistralia Prishtinë – Ferizaj (Cagllavicë)

6 (gjashte) vende pune Menaxheriale

Pozitat:

 1. Menaxher/e Gjeneral/e (NightClub & Restaurant)
 2. Menaxher/e i/e Kuzhinës (Restorant)
 3. Menaxher/e i/e Barit (NightClub & Restaurant)
 4. Menaxher/e i/e Parkingut (NighetClub)
 5. Menaxher/e i/e Sigurimit Fizik (NightClub)
 6. Menaxher/e Pastrimi (NightClub & Restaurant)

Përgjegjësitë për pozitat e shpallur janë:

 • Përgjegjës për Menaxhimin e departamentit përkatës
 • Përgjegjës për rritjen dhe zhvillimin e departamentit
 • Përgjegjës për implementimin e projekteve dhe detyrave nga Bordi.
 • Përgjegjës për tërë procesin e zhvillimit të departamentit brenda rregullave të Kompanisë
 • Përgjegjës për përgatiten e stafit
 • Përgjegjës për mbarëvajtjen e procesit të punës sipas kërkesës së Bordit.
 • Përgjegjës për përgatitjen e Raporteve dhe prezantimin e tyre pranë Bordit.
 • Përgjegjës për të gjitha detyrat dhe përgjegjësit që i caktohen nga Bordi i Kompanisë.

Kualifikimet e kërkuara:

 • Përvojë punë në NightClub ose Restorant më shumë se 2 (dy) vite (duhet ta dëshmoj)
 • Njohurit bazike të Menaxhimi
 • Diploma e shkollë së mesme ose Diplomë Universiteti (e preferueshme);
 • Aftësi të shkrimit të raporteve;

Kandidatët e interesuar për këto vende të punës, duhet që ti dërgojnë dokumentet si vijon:

 • CV-në si dhe dëshmitë e përgatitjes shkollorë të mesme apo universitarë;
 • Dëshmi mbi përvojën e punës në fushën përkatëse;
 • Certifikatat e trajnimeve eventuale;
 • Letër Rekomandime apo referenca eventuale (jo e domosdoshme).

Aplikimi bëhet përmes butoni të mëposhtëm “Apliko” të KosovaJob ose përmes email-it (postës elektronike), në: hr.duhaniholding@gmail.com

Konkursi është i hapur nga data 22/05/2021 deri më datën 01/06/2021, Ora 16:00h.