Eco & Conto – Vende të lira pune (53)

Në bazë të dispozitave të Ligjit të Punës Nr. 03/L-212 dhe të Statutit të “ECO&CONTO’’ SH.P.K. me seli në Ferizaj, shpall vende të lira të punës për ofrimin e shërbimeve mbështetëse profesionale për nevojat e institucionit publik.

KONKURS

Për plotësimin e vendit të lirë të punës:

 1. Zyrtar për pranimin e lëndëve
 2. Zyrtar ligjor
 3. Zyrtar për matjen dhe verifikimin e pronave
 4. Zyrtar për regjistrimin e të dhënave te kontratave te shitblerjeve ne databazen Protax
 5. Zyrtar për matje të pronave dhe verifikimin e tyre në teren (Anketues)
 6. Zyrtar për Taksa, tarifa dhe ngarkesa komunale
 7. Zyrtar I të hyrave
 8. Operator për Tatimin në Pronë
 9. Arkatar
 10. Zyrtar për regjistrimin e pasurisë
 11. Inxhinier
 12. Zyrtar i Qendrës së Informimit për Turizëm
 13. Zyrtar për Projekte
 14. Zyrtar për Koordinimin e investimeve të brendshme dhe të jashtme
 15. Zyrtar përgjegjës për përkthimin dhe mirëmbajtjen e rrjeteve sociale
 16. Aktor
 17. Agronom
 18. Zyrtar financiar
 19. Inspektor
 20. Dizajner/Montazher
 21. Zyrtar për komunikacion
 22. Zyrtar për kordinim me ndërmarrje publike
 23. Zyrtar për menagjimin e mbeturinave
 24. Zyrtar për shërbime publike
 25. Zyrtar për vlerësimin e dëmeve natyrore
 26. Zyrtar për ambient dhe mjedis
 27. Zyrtar për alarmim dhe informim
 28. Gjeodet
 29. Arkitekt
 30. Ekonomist
 31. Zyrtar për regjenerim urban
 32. Jurist
 33. Zyrtari IT-së
 34. Lektor
 35. Arkeolog
 36. Zyrtar për turizëm
 37. Etnolog
 38. Përkthyes
 39. Zyrtar I protokollit
 40. Zyrtar administrative
 41. Montazher
 42. Kino-Operator
 43. Zyrtar në sektorin e Rinisë
 44. Zyrtar në sektorin e Kulturës
 45. Zyrtar I njësisë së muzikës
 46. Zyrtar I personelit
 47. Zyrtar në Muzeun e Qytetit
 48. Kurator
 49. Zyrtar në Galerinë e Arteve
 50. Biblotekist
 51. Zyrtar në biblotek
 52. Gazetar
 53. Zyrtar për efiqiencë të energjisë

1) Zyrtar për pranimin e lëndëve

Përgjegjësitë dhe detyrat e punës:

 • Kryen shërbimet në kuadër të institucionit për pranimin, regjistrimin dhe shpërndarjen e lëndëve mbrenda institucionit.

Kualifikimet arsimore dhe aftësitë/shkathtësitë profesionale:

Për pozitën zyrtar për pranimin e lëndëve, nevojiten këto kushte të përgjithshme:

 • Arsimi i lartë profesional në Shkencat juridike dhe administrat publike;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit;
 • Aftësi dhe njohuri të mira kompjuterike nga fusha e IT;
 • Shkathtësi për paraqitje të këndshme dhe të kulturuar;
 • Përvoja e punës e dëshirueshme.

2) Zyrtar ligjor

Përgjegjësitë dhe detyrat e punës:

 • Përgjegjës për hartimin e parashtresave, zhvillimin dhe zbatimin e procedurave ligjore si dhe asistenc profesinale për nevojat e institucionit.

Kualifikimet arsimore dhe aftësitë/shkathtësitë profesionale:

Për pozitën zyrtar ligjor, nevojiten këto kushte të përgjithshme:

 • Arsimi i lartë profesional në Skencat juridike, shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit;
 • Aftësi dhe njohuri të mira kompjuterike nga fusha e IT;
 • Aftësi vendim-marrëse, vet iniciativë dhe i gatshëm të marr përgjegjësi në punën e tij;
 • Aftësi për punë të pavarur dhe me përgjegjësi;
 • Përvojë të punës në fushën profesinale.

3) Zyrtar për matjen dhe verifikimin e pronave

Përgjegjësitë dhe detyrat e punës:

 • Përgjegjës për matjen dhe verifikimin e pronave në teren dhe asistimin e futjes së të dhënave në sistemin e tatimit në prone.

Kualifikimet arsimore dhe aftësitë/shkathtësitë profesionale:

Për pozitën zyrtar për matjen dhe verifikimin e pronave, nevojiten këto kushte të përgjithshme:

 • Arsimi i lartë profesional – Fakulteti Ekonomik, shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit;
 • Aftësi dhe njohuri të mira kompjuterike nga fusha e IT;
 • Vet iniciativë dhe i gatshëm të marr përgjegjësi në punën e tij;
 • Aftësi për punë të pavarur dhe me përgjegjësi.

4) Zyrtar për regjistrimin e të dhënave te kontratave te shitblerjeve ne databazen Protax

Përgjegjësitë dhe detyrat e punës:

 • Përgjegjës për regjistrimin e të dhënave të kontratave të shitëblerjeve të institucion të cilat kontrata dotë vendosen në databazen Protax.

Kualifikimet arsimore dhe aftësitë/shkathtësitë profesionale:

Për pozitën zyrtar për regjistrimin e të dhënave te kontratave te shitblerjeve ne databazen Protax, nevojiten këto kushte të përgjithshme:

 • Arsimi i lartë profesional – Fakulteti Ekonomik,
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit;
 • Aftësi dhe njohuri të mira kompjuterike nga fusha e IT;
 • Vet iniciativë dhe i gatshëm të marr përgjegjësi në punën e tij;
 • Aftësi për punë të pavarur dhe me përgjegjësi.

5) Zyrtar për matje të pronave dhe verifikimin e tyre në teren (Anketues)

Përgjegjësitë dhe detyrat e punës:

 • Përgjegjës për matjen dhe verifikimin e pronave në teren dhe zhvillimin e aknketave me pronarët e pronave të verifikuara nga zyrtari për matjen dhe verifikimin e tyre.

Kualifikimet arsimore dhe aftësitë/shkathtësitë profesionale:

Për pozitën Zyrtar për matjen të pronave dhe verifikimin e tyre në teren, këto kushte të përgjithshme:

 • Arsimi i lartë profesional – Fakulteti Ekonomik,
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit;
 • Aftësi dhe njohuri të mira kompjuterike nga fusha e IT;
 • Vet iniciativë dhe i gatshëm të marr përgjegjësi në punën e tij;
 • Aftësi për punë të pavarur dhe me përgjegjësi.

6) Zyrtar për Taksa, tarifa dhe ngarkesa komunale

Përgjegjësitë dhe detyrat e punës:

 • Përgjegjës për ofrimin e shërbimeve për personat fizik dhe juridikë lidhur me regjistrimin,
 • Faturimin e taksave, tarifave dhe ngarkesave komunale si dhe me paisjen me dokumente lidhur me pagesën e taksave dhe ngarkesave nga personat fizik dhe juridik.

Kualifikimet arsimore dhe aftësitë/shkathtësitë profesionale:

Për pozitën zyrtar për Taksa, tarifa dhe ngarkesa komunale, nevojiten këto kushte të përgjithshme:

 • Arsimi i lartë profesional nga shkencat ekonomike, shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit;
 • Aftësi dhe njohuri të mira kompjuterike nga fusha e IT;
 • Vet iniciativë dhe i gatshëm të marr përgjegjësi në punën  tij;
 • Aftësi për punë të pavarur dhe me përgjegjësi.

7) Zyrtar i të hyrave

Përgjegjësitë dhe detyrat e punës:

 • Përgjegjës për kryerjen e detyrave dhe shërbimeve në sektorin e të hyrave të përcaktuar nga shefi i sektorit, si dhe perpilimi i raporteve të të hyrave në organizat

Kualifikimet arsimore dhe aftësitë/shkathtësitë profesionale:

Për pozitën zyrtar i të hyrave, nevojiten këto kushte të përgjithshme:

 • Arsimi i lartë profesional – Fakulteti Ekonomik,
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit;
 • Aftësi dhe njohuri të mira kompjuterike nga fusha e IT;
 • Vet iniciativë dhe i gatshëm të marr përgjegjësi në punën e tij;
 • Aftësi për punë të pavarur dhe me përgjegjësi.

8) Operator për Tatimin në Pronë

Kualifikimet arsimore dhe aftësitë/shkathtësitë profesionale:

Për pozitën Operator për Tatimin në Pronë, nevojiten këto kushte të përgjithshme:

 • Arsimi i lartë profesional – Fakulteti Ekonomik,
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit;
 • Aftësi dhe njohuri të mira kompjuterike nga fusha e IT;
 • Vet iniciativë dhe i gatshëm të marr përgjegjësi në punën e tij;
 • Aftësi për punë të pavarur dhe me përgjegjësi.

9) Arkatar

Përgjegjësitë dhe detyrat e punës:

 • Përgjegjës për pranimin e pagesave për shërbimet e ofruara për qytetarët nga institucioni, barazimin e shërbimeve me pagesat e realizuara, rapotimi ditor për të hyrat e realizuara.

Kualifikimet arsimore dhe aftësitë/shkathtësitë profesionale:

Për pozitën arkatar, nevojiten këto kushte të përgjithshme:

 • Arsimi i lartë profesional – Fakulteti Ekonomik,
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit;
 • Aftësi dhe njohuri të mira kompjuterike nga fusha e IT;
 • Vet iniciativë dhe i gatshëm të marr përgjegjësi në punën e tij;
 • Aftësi për punë të pavarur dhe me përgjegjësi

10) Zyrtar për regjistrimin e pasurisë

Përgjegjësitë dhe detyrat e punës:

 • Përgjegjës për regjistrimin e pasurisë (aseteve) së çdo sektori në kuadër të institucionit,
 • verifikimin e aseteve të regjistruara gjatë viteve paraprake si dhe barazimin e asteteve të faturura në raportin e organizatës,

Kualifikimet arsimore dhe aftësitë/shkathtësitë profesionale:

Për pozitën zyrtar për regjistrimin e pasurisë, nevojiten këto kushte të përgjithshme:

 • Arsimi i lartë profesional,
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit;
 • Aftësi dhe njohuri të mira kompjuterike nga fusha e IT;
 • Vet iniciativë dhe i gatshëm të marr përgjegjësi në punën e tij;
 • Aftësi për punë të pavarur dhe me përgjegjësi.

11) Inxhinier

Përgjegjësitë dhe detyrat e punës:

 • Përgjegjës për hartimin e planeve dhe projekteve;
 • Mbikqyrjen e projeteve të caktura,
 • Këshillimin dhe asistim në zbatimin e planit strategjikë të qeverisjes së institucionit.

Kualifikimet arsimore dhe aftësitë/shkathtësitë profesionale:

Për pozitën Inxhinier, nevojiten këto kushte të përgjithshme: arsimi i lartë profesional, nga shkencat inxhinjerike; shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit; aftësi dhe njohuri të mira kompjuterike nga fusha e IT; vet iniciativë dhe i gatshëm të marr përgjegjësi në punën e tij; aftësi për punë të pavarur dhe me përgjegjësi.


12) Zyrtar i Qendrës së Informimit për Turizëm

Përgjegjësitë dhe detyrat e punës:

 • Përgjegjës për informimin e turistëve dhe afrimin e informacioneve dhe materialeve lidhur me potencialin e turizmit alternative që ka qyteti dhe rajoni ynë për të gjith qytetarët-turistët që vizitojnë Qendrën e Informimit për Turizëm, si dhe organizimin dhe përgatitjen e guidave dhe materialve të nevojshme për të informuar vizitorët.

Kualifikimet arsimore dhe aftësitë/shkathtësitë profesionale:

Për pozitën Zyrtar i Qendrës së Informimit për Turizëm, nevojiten këto kushte të përgjithshme:

 • Arsimi i lartë profesional nga fusha e turizmologut;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit;
 • Aftësi dhe njohuri të mira kompjuterike nga fusha e IT;
 • Vet iniciativë dhe i gatshëm të marr përgjegjësi në punën e tij;
 • Aftësi për punë të pavarur dhe me përgjegjësi;
 • Shkathtësi për paraqitje të këndshme dhe të kulturuar dhe shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit në gjuhën angleze;
 • Përvoja e punës e dëshirueshme.

13) Zyrtar për Projekte

Përgjegjësitë dhe detyrat e punës:

 • Përgjegjës për hartimin e projekteve të ndryshme për nevojat e orgaizatës dhe aplikimin në për përfitimin e grandeve dhe donacioneve në institucione dhe fondacione vendore dhe ndërkombëtare.

Kualifikimet arsimore dhe aftësitë/shkathtësitë profesionale:

Për pozitën zyrtar për projekte, nevojiten këto kushte të përgjithshme:

 • Arsimi i lartë profesional;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit;
 • Aftësi dhe njohuri të mira kompjuterike nga fusha e IT;
 • Vet iniciativë dhe i gatshëm të marr përgjegjësi në punën e tij;
 • Aftësi për punë të pavarur dhe me përgjegjësi;
 • Shkathtësi për paraqitje të këndshme dhe të kulturuar dhe shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit në gjuhën angleze;
 • përvoja e punës e dëshirueshme.

14) Zyrtar për Koordinimin e investimeve të brendshme dhe të jashtme

Përgjegjësitë dhe detyrat e punës:

 • Përgjegjës për koordinimin e investimeve të brendëshme dhe të jashtme me institucionet vendore dhe të huaja që kanë të bëjnë me realizimin e projekteve të ndryshme nga fushat e qeverisjes vendore;
 • aplikimi me projekte në konkurset e lansuara nga investitorë dhe donator të mundshëm, komunikimin me donator;
 • mbikqyrjen e këtyre projekteve dhe raportimin për ecurin e realizimit të tyre.

Kualifikimet arsimore dhe aftësitë/shkathtësitë profesionale:

Për pozitën Zyrtar për Koordinimin e investimeve të brendshme dhe të jashtme, nevojiten këto kushte të përgjithshme:

 • Arsimi i lartë profesional;
 • shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit;
 • Aftësi dhe njohuri të mira kompjuterike nga fusha e IT;
 • Vet iniciativë dhe i gatshëm të marr përgjegjësi në punën e tij;
 • Aftësi për punë të pavarur dhe me përgjegjësi;
 • Shkathtësi për paraqitje të këndshme dhe të kulturuar dhe shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit në gjuhën angleze;
 • Përvoja e punës e dëshirueshme.

15) përgjegjës për përkthimin dhe mirëmbajtjen e rrjeteve sociale

Përgjegjësitë dhe detyrat e punës:

 • Përgjegjës për përgatitjen teknike dhe përkthimin e materialeve të ndryshme për nevojat e institucionit me qëllim të informimit të opinionit me ecurit dhe angazhimet institucionale të cilat informata do të publikohen përmes rrjeteve sociale, si dhe mirëmbajtjen e rrjeteve sociale.

Kualifikimet arsimore dhe aftësitë/shkathtësitë profesionale:

Për pozitën, zyrtar përgjegjës për përkthimin dhe mirëmbajtjen e rrjeteve sociale, nevojiten këto kushte të përgjithshme:

 • Arsimi i lartë profesional;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit;
 • Aftësi dhe njohuri të mira kompjuterike nga fusha e IT;
 • Vet iniciativë dhe i gatshëm të marr përgjegjësi në punën e tij;
 • Aftësi për punë të pavarur dhe me përgjegjësi;
 • Shkathtësi për paraqitje të këndshme dhe të kulturuar dhe shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit në gjuhën angleze;
 • Përvoja e punës e dëshirueshme.

16) Aktor

Përgjegjësitë dhe detyrat e punës:

 • Përgatitjen e roleve dhe përformancave të përcaktuara në bazë të kalendarit kulturor dhe të përcaktuar nga përgjegjësit e institucionit, si dhe dotë punojë në realizimin aktivitete kulturore-teatrale sipas kërkesës së organizatës.

Kualifikimet arsimore dhe aftësitë/shkathtësitë profesionale:

Për pozitën Aktor, nevojiten këto kushte të përgjithshme:

 • Arsimi i lartë profesional;
 • Fakulteti I Arteve – Dega Akrtim;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit;
 • Vet iniciativë dhe i gatshëm të marr përgjegjësi në punën e tij;
 • Aftësi për punë të pavarur dhe me përgjegjësi;
 • Shkathtësi për paraqitje të këndshme dhe të kulturuar dhe shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit në gjuhën angleze;
 • Përvoja e punës e dëshirueshme.

17) Agronom

Përgjegjësitë dhe detyrat e punës:

 • Përgjegjës për realizimin e detyrve të përcaktuara nga organet kompetente për realizimin e projekteve nga fusha e agronomisë;
 • Mbikqyrjen e këtyre projekteve; si dhe hartimin e projekte të ndryshme nga agronomia.

Kualifikimet arsimore dhe aftësitë/shkathtësitë profesionale:

Për pozitën agronom, nevojiten këto kushte të përgjithshme:

 • Arsimi i lartë profesional;
 • Fakulteti I Bujqësisë; shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit;
 • Vet iniciativë dhe i gatshëm të marr përgjegjësi në punën e tij;
 • Aftësi për punë të pavarur dhe me përgjegjësi;
 • Aftësi dhe njohuri të mira kompjuterike nga fusha e IT;
 • Përvoja e punës e dëshirueshme.

18) Zyrtar financiar

Përgjegjësitë dhe detyrat e punës:

 • Përgjegjës për realizimin e punëve dhe përgjegjësive nga fusha e finacave;
 • Përgatitjen e raporteve financiale;
 • Përgatitjen e procedurave për realizimin e pagesave;
 • Pegjistrimin e faturave dhe obligimeve tjera etj.

Kualifikimet arsimore dhe aftësitë/shkathtësitë profesionale:

Për pozitën zyrtar financiar, nevojiten këto kushte të përgjithshme:

 • Arsimi i lartë profesional – Fakulteti Ekonomik,
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit;
 • Aftësi dhe njohuri të mira kompjuterike nga fusha e IT;
 • Vet iniciativë dhe i gatshëm të marr përgjegjësi në punën e tij;
 • Aftësi për punë të pavarur dhe me përgjegjësi.

19) Inspektor

Përgjegjësitë dhe detyrat e punës:

 • Përgjegjës për realizimin e detyrve të përcaktuara nga organet kompetente për realizimin e inspektimeve në teren;
 • Hartimi I raporteve përkitazi me inspektimet e bëra, të gjeturat dhe inicimin e procedurave ligjore të kërkuara nga mbikqyrësi i inspektimit.

Kualifikimet arsimore dhe aftësitë/shkathtësitë profesionale:

Për pozitën inspector, nevojiten këto kushte të përgjithshme:

 • Arsimi i lartë profesional,
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit;
 • Aftësi dhe njohuri të mira kompjuterike nga fusha e IT;
 • Vet iniciativë dhe i gatshëm të marr përgjegjësi në punën e tij;
 • Aftësi për punë të pavarur dhe me përgjegjësi.

20) Dizajner/Montazher

Përgjegjësitë dhe detyrat e punës:

 • Përgatitja e dizajneve të ndryshme sipas nevojes dhe kërkesës së institucionit;
 • Përgatitja e montazheve të materialeve të punuara nga institucioni me qëllim të publikimit;
 • Arkivimi i materialev dhe punëve tjera nga fusha e dizajnit dhe montazhit me kërkesën e mbikqyrësit.

Kualifikimet arsimore dhe aftësitë/shkathtësitë profesionale:

Për pozitën Dizajner/Montazher, nevojiten këto kushte të përgjithshme:

 • Arsimi i lartë profesional;
 • Fakulteti i Arteve;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit;
 • Vet iniciativë dhe i gatshëm të marr përgjegjësi në punën e tij;
 • Aftësi dhe njohuri të mira kompjuterike nga fusha e IT;
 • Aftësi për punë të pavarur dhe me përgjegjësi;
 • Shkathtësi për paraqitje të këndshme dhe të kulturuar dhe
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit në gjuhën angleze;
 • Përvoja e punës e dëshirueshme.

21) Zyrtar për komunikacion

Përgjegjësitë dhe detyrat e punës:

 • Përgjegjës për realizimin e detyrve të përcaktuara nga organet kompetente për realizimin e inspektimeve në teren lidhur me kumunikacion;
 • Përgatitijen e projekteve për komunikacion;
 • Kryerjen e detyrve tjera nga njësia e komunikacionit.

Kualifikimet arsimore dhe aftësitë/shkathtësitë profesionale:

Për pozitën Zyrtar për komunikacion, nevojiten këto kushte të përgjithshme:

 • Arsimi i lartë profesional; Fakulteti i Inxhinjeris- Drejtimi Komunikacion;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit;
 • Vet iniciativë dhe i gatshëm të marr përgjegjësi në punën e tij;
 • Aftësi dhe njohuri të mira kompjuterike nga fusha e IT;
 • Aftësi për punë të pavarur dhe me përgjegjësi dhe
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit në gjuhën angleze.

22) Zyrtar për kordinim me ndërmarrje publike

Përgjegjësitë dhe detyrat e punës:

 • Përgjegjës për koordinimin e institucionit me ndërmarrjet publike, realizimi dhe mbikqyrja e projekteve të ndërmarrjeve publike;
 • Hartimi i raporteve për realizimin e projekteve nga ndërmarrjet publike dhe aktivitete tjera të përcaktuara nga mbikqyrësi i sektorit.

Kualifikimet arsimore dhe aftësitë/shkathtësitë profesionale:

Për pozitën zyrtar për kordinim me ndërmarrje publike, nevojiten këto kushte të përgjithshme:

 • Arsimi i lartë profesional;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit;
 • Vet iniciativë dhe i gatshëm të marr përgjegjësi në punën e tij;
 • Aftësi dhe njohuri të mira kompjuterike nga fusha e IT;
 • Aftësi për punë të pavarur dhe me përgjegjësi dhe
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit në gjuhën angleze.

23) Zyrtar për menagjimin e mbeturinave

Përgjegjësitë dhe detyrat e punës:

 • Është përgjegjës për mbarëvajtjen e sistemit të menagjimit të mbeturinave në kuadër të organeve përgjegjëse në bashëpunim me ndërmarrjet publike

Kualifikimet arsimore dhe aftësitë/shkathtësitë profesionale:

Për pozitën zyrtar për menagjimin e mbeturinave, nevojiten këto kushte të përgjithshme:

 • Arsimi i lartë profesional;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit;
 • Vet iniciativë dhe i gatshëm të marr përgjegjësi në punën e tij;
 • Aftësi dhe njohuri të mira kompjuterike nga fusha e IT;
 • Aftësi për punë të pavarur dhe me përgjegjësi dhe shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit në gjuhën angleze.

24) Zyrtar për shërbime publike

Përgjegjësitë dhe detyrat e punës:

 • Përgjegjës për kryerjen e detyrave të përcaktuara nga mbikqyrësi i shërbimve publike.

Kualifikimet arsimore dhe aftësitë/shkathtësitë profesionale:

Për pozitën zyrtar për shërbime publike, nevojiten këto kushte të përgjithshme:

 • Arsimi i lartë profesional;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit;
 • Vet iniciativë dhe i gatshëm të marr përgjegjësi në punën e tij;
 • Aftësi për punë të pavarur;
 • Aftësi dhe njohuri të mira kompjuterike nga fusha e IT.

25) Zyrtar për vlerësimin e dëmeve natyrore

Përgjegjësitë dhe detyrat e punës:

 • Përgjegjës për regjistrimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësit natyrore në teren,
 • Përpilimin e raporteve mbi dëmin e pësuar,
 • Rregullimin e dokumentacionit për të dëmtuarit, si dhe punët dhe obligimet tjera të përcaktuar nga punëdhënësi.

Kualifikimet arsimore dhe aftësitë/shkathtësitë profesionale:

Për pozitën zyrtar për vlerësimin e dëmeve natyrore, nevojiten këto kushte të përgjithshme:

 • Arsimi i lartë profesional;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit;
 • Vet iniciativë dhe i gatshëm të marr përgjegjësi në punën e tij;
 • Aftësi për punë të pavarur;
 • Aftësi dhe njohuri të mira kompjuterike nga fusha e IT;
 • Përvoja e punës e dëshirueshme.

26) Zyrtar për ambient dhe mjedis

Përgjegjësitë dhe detyrat e punës:

 • Përgjegjës për përpilimin e dokumentacioneve profesionale;
 • Inspektimin e terenit;
 • Këshillim dhe rekomandime lidhur me ambientin dhe mjedisin;

Kualifikimet arsimore dhe aftësitë/shkathtësitë profesionale:

Për pozitën zyrtar për ambient dhe mjedis, nevojiten këto kushte të përgjithshme:

 • Arsimi i lartë professional nga fusha e ambientit dhe ekologjisë;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit;
 • Vet iniciativë dhe i gatshëm të marr përgjegjësi në punën e tij; aftësi për punë të pavarur;
 • Aftësi dhe njohuri të mira kompjuterike nga fusha e IT;
 • Përvoja e punës e dëshirueshme

27) Zyrtar për alarmim dhe informim

Përgjegjësitë dhe detyrat e punës:

 • Përgjegjës në kryerjen e detyrave të përcaktuar nga mbikqyrësi për alarmim dhe informim në kuadër të institucionit kompetent.

Kualifikimet arsimore dhe aftësitë/shkathtësitë profesionale:

Për pozitën Zyrtar për alarmim dhe informim, nevojiten këto kushte të përgjithshme:

 • Arsimi i lartë profesional;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit;
 • Vet iniciativë dhe i gatshëm të marr përgjegjësi në punën e tij;
 • Aftësi për punë të pavarur;
 • Aftësi dhe njohuri të mira kompjuterike nga fusha e IT;
 • Përvoja e punës e dëshirueshme

28) Gjeodet

Përgjegjësitë dhe detyrat e punës:

 • Përgjegjës për kryerjen e punëve profesionale të gjeodezis të përcakutuar nga përgjegjësi i sektorit.

Kualifikimet arsimore dhe aftësitë/shkathtësitë profesionale:

Për pozitën gjeodetit, nevojiten këto kushte të përgjithshme:

 • Arsimi i lartë profesional nga fusha e gjeodezisë;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit;
 • Vet iniciativë dhe i gatshëm të marr përgjegjësi në punën e tij; aftësi për punë të pavarur;
 • Aftësi dhe njohuri të mira kompjuterike nga fusha e IT;
 • Përvoja e punës e dëshirueshme

29) Arkitekt

Përgjegjësitë dhe detyrat e punës:

 • Përgjegjës për hartimin e projekteve; mbikqyrjen e projekteve; këshillim për projektet e kërkuara nga institucioni dhe angazhimve tjera profesionale të kërkuara.

Kualifikimet arsimore dhe aftësitë/shkathtësitë profesionale:

Për pozitën Arkitekt, nevojiten këto kushte të përgjithshme:

 • Arsimi i lartë profesional nga Arkitetktuara;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit;
 • Vet iniciativë dhe i gatshëm të marr përgjegjësi në punën e tij;
 • Aftësi për punë të pavarur;
 • Aftësi dhe njohuri të mira kompjuterike nga fusha e IT dhe aftësi dhe njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Përvoja e punës e dëshirueshme.

30) Ekonomist/te

Përgjegjësitë dhe detyrat e punës:

 • Përgjegjës për kryerjen e punëve nga fusha e ekonomisë, siq janë:
  • përpilimi i dokumenteve-raporteve;
  • përgatitjen e procedurave për alokim dhe pagesa;
  • asistim në përgatitjen e buxhetit mbi kërkesat e artikuluara të insititucionit.

Kualifikimet arsimore dhe aftësitë/shkathtësitë profesionale:

Për pozitën ekonomist, Nevojiten këto kushte të përgjithshme:

 • Arsimi i lartë profesional nga fusha e ekonomisë;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit;
 • Vet iniciativë dhe i gatshëm të marr përgjegjësi në punën e tij;
 • Aftësi për punë të pavarur;
 • Aftësi dhe njohuri të mira kompjuterike nga fusha e IT;
 • Njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Përvoja e punës e dëshirueshme

31) Zyrtar për regjenerim urban

Përgjegjësitë dhe detyrat e punës:

 • Përgjegjës për punët e përcaktuara nga organi mbikqyrës për regjenerim urban pranë institucionit përkatës.

Kualifikimet arsimore dhe aftësitë/shkathtësitë profesionale:

Për pozitën Zyrtar për regjenerim urban, nevojiten këto kushte të përgjithshme:

 • Arsimi i lartë profesional; shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit;
 • Vet iniciativë dhe i gatshëm të marr përgjegjësi në punën e tij;
 • Aftësi për punë të pavarur;
 • Aftësi dhe njohuri të mira kompjuterike nga fusha e IT;
 • Përvoja e punës e dëshirueshme.

32) Jurist

Përgjegjësitë dhe detyrat e punës:

 • Kryen punët e përcaktuar nga mbikqyrësi të cilat kanë të bëjnë:
  • Përpilimi i vendimeve,
  • Analizave juridike dhe
  • Parashtresave tjera juridike.

Kualifikimet arsimore dhe aftësitë/shkathtësitë profesionale:

Për pozitën jurist, nevojiten këto kushte të përgjithshme:

 • Arsimi i lartë profesional nga fusha e drejtësisë;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit;
 • Vet iniciativë dhe i gatshëm të marr përgjegjësi në punën e tij;
 • Aftësi për punë të pavarur;
 • Aftësi dhe njohuri të mira kompjuterike nga fusha e IT;
 • Njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Përvoja e punës e dëshirueshme

33) Zyrtari IT-së

Përgjegjësitë dhe detyrat e punës:

 • Përgjegjës për rregullimin dhe mirëmbajtjen e sistemit të IT-së,
 • Hartimin e programeve të kërkuara nga fusha e IT-së, dhe
 • Angazhime tjera të kërkuara nga mbikqyrësi i zyrës së IT-së në organizat.

Kualifikimet arsimore dhe aftësitë/shkathtësitë profesionale:

Për pozitën Zyrtari IT-së, nevojiten këto kushte të përgjithshme:

 • Arsimi i lartë profesional nga fusha e IT;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit;
 • Vet iniciativë dhe i gatshëm të marr përgjegjësi në punën e tij;
 • Njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Përvoja e punës e dëshirueshme.

34) Lektor

Përgjegjësitë dhe detyrat e punës:

 • Përgjegjës për lektorimin e dokumenteve të institucionit dhe parashtresave tjera, si dhe lektorimin e materialve raporteve, njoftimeve, publikimeve etj.

Kualifikimet arsimore dhe aftësitë/shkathtësitë profesionale:

Për pozitën lektor, nevojiten këto kushte të përgjithshme:

 • Arsimi i lartë profesional nga fusha e gjuhës dhe letërsisë;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit;
 • Vet iniciativë dhe i gatshëm të marr përgjegjësi në punën e tij;
 • Aftësi për punë të pavarur;
 • Aftësi dhe njohuri të mira kompjuterike nga fusha e IT;
 • Njohuri të mira të gjuhës angleze dhe përvoja e punës e dëshirueshme.

35) Arkeolog

Përgjegjësitë dhe detyrat e punës:

 • Përgjegjës për hartimin e planeve-strategjive nga fusha e arkeologjisë,
 • Hulumitimeve në zonat e trashigimisë kulturore, organizimin e gërmimeve arkeologjike,
 • hartimin e dokumenteve (guidave) mbi gjetjet arkeologjike, dhe detyra tjera profesionale sipas kërkesës së mbikqyrësit.

Kualifikimet arsimore dhe aftësitë/shkathtësitë profesionale:

Për pozitën arkeolog, nevojiten këto kushte të përgjithshme:

 • Arsimi i lartë profesional nga fusha e arkeologjisë;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit;
 • Vet iniciativë dhe i gatshëm të marr përgjegjësi në punën e tij;
 • Aftësi për punë të pavarur;
 • Aftësi dhe njohuri të mira kompjuterike nga fusha e IT;
 • Njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Përvoja e punës e dëshirueshme.

36) Zyrtar për turizëm

Përgjegjësitë dhe detyrat e punës:

 • Përgjegjës për përgatitijen e materialeve lidhur me turizmin siq janë:
  • harta turistike,
  • guidat,
  • fllajerat etj, dhe
 • asistim të institucionit për promovimin dhe zhvillimin e turizmit alternative në këtë zone,
 • organizimin e ekspeditave turistike etj.

Kualifikimet arsimore dhe aftësitë/shkathtësitë profesionale:

Për pozitën zyrtar për turizëm, nevojiten këto kushte të përgjithshme:

 • Arsimi i lartë profesional nga fusha e ekomomis dhe turizmologjisë;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit;
 • Vet iniciativë dhe i gatshëm të marr përgjegjësi në punën e tij;
 • Aftësi për punë të pavarur;
 • Aftësi dhe njohuri të mira kompjuterike nga fusha e IT;
 • Njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Përvoja e punës e dëshirueshme.

37) Etnolog

Përgjegjësitë dhe detyrat e punës:

 • Kryen detyra të përcaktuar nga mbiqkyrësi i kulturës përkitazi me lëmin e etnologjisë.

Kualifikimet arsimore dhe aftësitë/shkathtësitë profesionale:

Për pozitën etnolog, nevojiten këto kushte të përgjithshme:

 • Arsimi i lartë profesional nga fusha e Etnolog shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit;
 • Vet iniciativë dhe i gatshëm të marr përgjegjësi në punën e tij;
 • Aftësi për punë të pavarur;
 • Aftësi dhe njohuri të mira kompjuterike nga fusha e IT;
 • Njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Përvoja e punës e dëshirueshme

38) Përkthyes

Përgjegjësitë dhe detyrat e punës:

 • Përgjegjës për përkthimin e dokumenteve dhe materialeve tjera zyrtare nga gjuha shqipe në atë angleze dhe anasjelltas

Kualifikimet arsimore dhe aftësitë/shkathtësitë profesionale:

Për pozitën përkthyes, nevojiten këto kushte të përgjithshme:

 • Arsimi i lartë professional Fakulteti i Gjuhes Angleze;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit;
 • Vet iniciativë dhe i gatshëm të marr përgjegjësi në punën e tij;
 • Aftësi për punë të pavarur;
 • Aftësi dhe njohuri të mira kompjuterike nga fusha e IT;
 • Përvoja e punës e dëshirueshme

39) Zyrtar i protokollit

Përgjegjësitë dhe detyrat e punës:

 • Përgjegjës për regjistrimin e lëndëve në librat e protokollit,
 • Organizimin e takimeve të përfaqësuesve institucional dhe angazhime tjera të përcaktuara nga ograni mbikqyrës.

Kualifikimet arsimore dhe aftësitë/shkathtësitë profesionale:

Për pozitën zyrtar i protokollit, nevojiten këto kushte të përgjithshme:

 • Arsimi i lartë profesional;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit;
 • Vet iniciativë dhe i gatshëm të marr përgjegjësi në punën e tij;
 • Aftësi për punë të pavarur; 
 • Aftësi dhe njohuri të mira kompjuterike nga fusha e IT;
 • Njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Përvoja e punës e dëshirueshme.

40) Zyrtar administrative

Përgjegjësitë dhe detyrat e punës:

 • Përgjegjës për kryerjen e detyrave administrative të përcaktuara nga organi mbikqyrës.

Kualifikimet arsimore dhe aftësitë/shkathtësitë profesionale:

Për pozitën zyrtar administrativ , nevojiten këto kushte të përgjithshme:

 • Arsimi i lartë profesional nga fusha e drejtësisë dhe administrates publike;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit;
 • vet iniciativë dhe i gatshëm të marr përgjegjësi në punën e tij;
 • aftësi për punë të pavarur;
 • aftësi dhe njohuri të mira kompjuterike nga fusha e IT;
 • përvoja e punës e dëshirueshme

41) Montazher

Përgjegjësitë dhe detyrat e punës:

 • Përgjegjës për përgatitjen e materialve dhe motazhimin e tyre për nevoja të institucionale dhe arkivimin e tyre.

Kualifikimet arsimore dhe aftësitë/shkathtësitë profesionale:

Për pozitën motazher, nevojiten këto kushte të përgjithshme:

 • Arsimi i lartë profesional nga fusha e filmit dhe kamerës;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit;
 • Vet iniciativë dhe i gatshëm të marr përgjegjësi në punën e tij;
 • Aftësi për punë të pavarur;
 • Aftësi dhe njohuri të mira kompjuterike nga fusha e IT;
 • Përvoja e punës e dëshirueshme

42) Kino-Operator

Përgjegjësitë dhe detyrat e punës:

 • Përgjegjës për përgatitjen teknike dhe mbarëvajtjen shfaqjeve të prezantuara në kinema.

Kualifikimet arsimore dhe aftësitë/shkathtësitë profesionale:

Për pozitën kino-operator, nevojiten këto kushte të përgjithshme:

 • Arsimi i lartë profesional nga fusha e filmit;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit;
 • Vet iniciativë dhe i gatshëm të marr përgjegjësi në punën e tij;
 • Aftësi për punë të pavarur;
 • Aftësi dhe njohuri të mira kompjuterike nga fusha e IT;
 • përvoja e punës e dhëshirueshme.

43) Zyrtar në sektorin e Rinisë

Përgjegjësitë dhe detyrat e punës:

 • Përgjegjës për organizimin e aktiviteteve rinore,
 • Asistim në përgatitjen e dokumenteve, Strategjive për sektorin e rinisë si dhe angazhime tjera të përcaktuara nga mbikqyrësi i sektorit.

Kualifikimet arsimore dhe aftësitë/shkathtësitë profesionale:

Për pozitën zyrtar në sektorin e rinisë, nevojiten këto kushte të përgjithshme:

 • Arsimi i lartë profesional;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit;
 • vet iniciativë dhe i gatshëm të marr përgjegjësi në punën e tij;
 • Aftësi për punë të pavarur;
 • Aftësi dhe njohuri të mira kompjuterike nga fusha e IT;
 • Njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Përvoja e punës e dëshirueshme.

44) Zyrtar në sektorin e Kulturës

Përgjegjësitë dhe detyrat e punës:

 • Përgjegjës për përgatitjen e aktivteteve kulturore,
 • hartimin e dokumenteve dhe planeve të kalendarit kulturorë si dhe angazhime tjera të kërkuara nga mbikqyrësi i sektorit të kulturës.

Kualifikimet arsimore dhe aftësitë/shkathtësitë profesionale:

Për pozitën Zyrtar në sektorin e Kulturës, nevojiten këto kushte të përgjithshme:

 • Arsimi i lartë profesional;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit;
 • Vet iniciativë dhe i gatshëm të marr përgjegjësi në punën e tij;
 • Aftësi për punë të pavarur;
 • Aftësi dhe njohuri të mira kompjuterike nga fusha e IT;
 • Njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Përvoja e punës e dëshirueshme.

45) Zyrtar i njësisë së muzikës

Përgjegjësitë dhe detyrat e punës:

 • Përgjegjës për organizimin e aktiviteteve muzikore siq janë:
  • koncerteve,
  • festivaleve,
  • konkurseve,
  • kurseve për muzik,
  • koordinimin me ansamblet e ndryshme, si dhe detyra tjera të përcaktuara nga përgjegjësit e njësisë.

Kualifikimet arsimore dhe aftësitë/shkathtësitë profesionale:

 • Për pozitën zyrtar i njësisë së muzikë, Nevojiten këto kushte të përgjithshme:
 • Arsimi i lartë profesional nga fusha e muzikës;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit;
 • Vet iniciativë dhe i gatshëm të marr përgjegjësi në punën e tij; aftësi për punë të pavarur;
 • Aftësi dhe njohuri të mira kompjuterike nga fusha e IT;
 • Njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Përvoja e punës e dëshirueshme.

46) Zyrtar i personelit

Përgjegjësitë dhe detyrat e punës:

 • Përgjegjës për hartimin e prashtresave që kanë të bëjne me dosjet e puntorëve përgaditja e vendimeve për shfrytzimine pushimeve të përcaktuara me ligj edhe detyrave tjera të përcaktuara nga organi mbikqyres.

Kualifikimet arsimore dhe aftësitë/shkathtësitë profesionale:

Për pozitën Zyrtar I personelit, nevojiten këto kushte të përgjithshme:

 • Arsimi i lartë profesional nga fusha e drejtësisë ose Administratë publike;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit;
 • Vet iniciativë dhe i gatshëm të marr përgjegjësi në punën e tij;
 • Aftësi për punë të pavarur;
 • Aftësi dhe njohuri të mira kompjuterike nga fusha e IT;
 • Njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Përvoja e punës e dëshirueshme

47) Zyrtar në Muzeun e Qytetit

Përgjegjësitë dhe detyrat e punës:

 • Përgjegjës për mbledhjen e artifakteve për qëllime të muzeut të qytetit,
 • Organizimin e ngjarjeve kulturore nga fusha e muzeut,
 • Asistim në përpikimin e dokumenteve për nevojat e muzeut,
 • Organizimin e grupeve të shkollave për të vizituar muzeun si dhe angazhime tjera të kërkuara nga mbikqyerësi i njësisë.

Kualifikimet arsimore dhe aftësitë/shkathtësitë profesionale:

Për pozitën zyrtar në Muzeun e Qytetit, nevojiten këto kushte të përgjithshme:

 • Arsimi i lartë profesional nga fusha e historisë;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit;
 • Vetë iniciativë dhe i gatshëm të marr përgjegjësi në punën e tij;
 • Aftësi për punë të pavarur;
 • Aftësi dhe njohuri të mira kompjuterike nga fusha e IT; Njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Përvoja e punës e dëshirueshme.

48) Kurator dhe Zyrtar në Galerinë e Arteve

Përgjegjësitë dhe detyrat e punës:

 • Përgjegjës për organizimin e ekspozitave në kuadër të galerisë së arteve si dhe aktivitete tjera profesionale të përcaktuara nga organi mbikqyrës i galerisë.

Kualifikimet arsimore dhe aftësitë/shkathtësitë profesionale:

Për pozitën kurator, Nevojiten këto kushte të përgjithshme:

 • Arsimi i lartë profesional nga fusha e atrit-pikturës;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit;
 • Vet iniciativë dhe i gatshëm të marr përgjegjësi në punën e tij;
 • Aftësi për punë të pavarur;
 • Aftësi dhe njohuri të mira kompjuterike nga fusha e IT;
 • Njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Përvoja e punës e dëshirueshme.

49) Biblotekist dhe Zyrtar në biblotek

Përgjegjësitë dhe detyrat e punës:

 • Përgjegjës për regjistrimin e fodit biblar,
 • Dhënjen dhe pranimin e literaturës nga shfrytëzesit,
 • Regjistrimin e antarëve të bibliotekës,
 • Kujdestari në sallat e leximit, si dhe angazhime tjera profesionale në kuadër të institucionit.

Kualifikimet arsimore dhe aftësitë/shkathtësitë profesionale:

Për pozitën Biblotekist, nevojiten këto kushte të përgjithshme:

 • Arsimi i lartë profesional nga fusha e gjuhes dhe letërsisë; Shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit;
 • Vet iniciativë dhe i gatshëm të marr përgjegjësi në punën e tij;
 • Aftësi për punë të pavarur;
 • Aftësi dhe njohuri të mira kompjuterike nga fusha e IT;
 • Njohuri të mira të gjuhës angleze përvoja e punës e dëshirueshme.

50) Gazetar

Përgjegjësitë dhe detyrat e punës:

 • Përgjegjës për përcjelljen e ngjarjeve dhe aktiviteteve të organizuar nga institucioni,
 • Pasqyrimin e tyre,
 • Përgatitjen e publikimeve dhe infomatave tjera për opinionin publik si dhe angazhime tjera të përcaktuara nga organi mbikqyrës

Kualifikimet arsimore dhe aftësitë/shkathtësitë profesionale:

Për pozitën gazetar, nevojiten këto kushte të përgjithshme:

 • Arsimi i lartë profesional nga fusha e gazetarisë,
 • Gjuhes dhe letërsisë,
 • Juridikut;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit;
 • Vet iniciativë dhe i gatshëm të marr përgjegjësi në punën e tij;
 • Aftësi për punë të pavarur;
 • Aftësi dhe njohuri të mira kompjuterike nga fusha e IT;
 • Njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Përvoja e punës e dëshirueshme.

51) Zyrtar për efiqiencë të energjisë

Përgjegjësitë dhe detyrat e punës:

 • Përgjegjës për përgatitjen e materialeve dhe strategjive për efiqiencë të energjisë,
 • Hartimin e projekteve për aplikim në organizata vendore dhe ndërkombërtare si dhe punë tjera lidhur me efiqiencën e energjisë të përcaktuara nga organi mbikqyrës.

Kualifikimet arsimore dhe aftësitë/shkathtësitë profesionale:

 • Për pozitën zyrtar për efiqiencë të energjisë,
 • Nevojiten këto kushte të përgjithshme: arsimi i lartë profesional nga fusha e inxhinjerisë;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit;
 • Vet iniciativë dhe i gatshëm të marr përgjegjësi në punën e tij;
 • Aftësi për punë të pavarur;
 • Aftësi dhe njohuri të mira kompjuterike nga fusha e IT; Njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Përvoja e punës e dëshirueshme.

Për të gjitha pozitat e publikuara në këtë konkurës paga neto është 320.00 euro. Ndërsa kohëzgjatja e kontratës është 6 (gjashtë) muaj me mundësi vazhdimi, vendi i punës është në Ferizaj.

Të gjith të intersuarit për të aplikuar në këto pozita duhet të dorëzojnë dokumentet siq janë:

 • CV-in
 • Dipolomën e Uiniverzitetit
 • Copjen e Letërnjoftimit
 • Dëshmin e përvojës së punës
 • Certifikata profesinale të cilat dëshmojnë aftësin profesinale të aplikuesit.

Të gjithë të intersuarti mundë të aplikojnë në zyret e aplikimit të cilat gjenden në adresën Rruga ‘’Sali Çeku’’ Ferizaj, Objekti ‘’Gani Rosha’’ Blloku I, Kati I-rë , Hyrja A2. Ose në adresen elektronike ecoconto.info@gmail.com  Nga ora 9:00 deri 15:00 nga e hëna deri të premten.

Konkursi është i hapur deri më datë 08.01.2021.