Koral Invest – Zyrtar për financa

Koral Invest L.L.C, shpall konkurs per:

Pozita: Zyrtar për financa.

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Regjistrimi i faturave të blerjeve, shpnezimeve, importeve në sistem;
 • Regjistrimin dhe mirëmbatjen e të dhënave për shitje, blerje, shpenzime etj;
 • Menaxhimi i porosive/kërkesave, pagesave, barazizmeve dhe menaxhimi me llogaritë e blerësve/shitësve;
 • Ndihmon në përgatitja e librave tregtare, konfirmimi i tyre me dokumentacion mbështetës si dhe raportimi i çështjeve me rendësi;
 • Krijimi i raporteve te ndryshme sipas kërkesës.

Kualifikimet:

 • Diplomë Universitare në Fakultetin Ekonomik;
 • Të ketë minimalisht 1 vite përvojë në punë të ngjashme;
 • Njohuri të mira të punës me kompjuter;
 • Aftësi të mira në përdorimin e MS Office (veçanërisht exel dhe word);
 • Të ketë njohuri të gjuhës Angleze;
 • Aftësi të avancuara te komunikimit verbal dhe përmes e-mailit;
 • Aftësi analitike në punë;
 • Të jetë i/e gatshme për të përvetësuar vazhdimisht njohuri e shkathtësi të reja në punë;
 • Të jete i/e aftë të punojë në grup dhe punë individuale;
 • Dokumentet e kërkuara *CV në format Evropian;
 • Diplomën/at dhe çertifikata relevante profesionale;
 • Referencat e punës;
 • Të jetë fleksibil në oraret e caktuara (E Hënë – E Shtune).

Email: berati@koralgroup.com

Tel: +38345399990