TEB Banka

Analist i Portfolios për Ndërmarrje të Vogla dhe të Mesme në degët e Prishtinës, Pejës, Gjakovës, Ferizajit, Gjilanit dhe Therandës

Mundësi Punësimi

TEB një ndër bankat  më me renome në  Kosovë është pjesë e brend-it të mirënjohur bankar në Turqi e mbështetur në fuqinë ndërkombëtare të  BNP Paribas.

TEB tani po kërkon kandidatë të kualifikuar për pozitën: Analist i Portfolios për Ndërmarrje të Vogla dhe të Mesme në degët e Prishtinës, Pejës, Gjakovës, Ferizajit, Gjilanit and Therandës.

Përgjegjësitë:

 • Të ndërtojë portfolio të shëndoshë përmes shitjes direkte
 • Të analizojë dhe propozojë rastet e kredisë për aprovim
 • Të shërbejë klientët me përkushtim dhe të ndërtojë relacione profesionale me ta
 • Të monitoroj trendet e tregut dhe njoftojë për përshtypjet mbi tregun
 • Të prezantojë bankën në treg, në përputhje me politikat dhe procedurat e saj
 • Detyra tjera relevante

Kualifikimet e kërkuara:

 • Diploma e Fakultetit Ekonomik ose Administrim Biznesi
 • Preferohet 1-2 vite eksperiencë bankare, e preferuar në segmentin NVM
 • Preferohet eksperiencë tjetër biznesi, me përvojë analitike
 • Preferohet eksperiencë profesionale në shitje
 • Të kuptoj ambientin e biznesit, trendet dhe zhvillimet specifike të tij
 • T’i kuptoj produktet dhe shërbimet bankare
 • Preferohen njohuri të përgjithshme të sistemit bankar
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikuese me klientë të brendshëm/jashtëm
 • Njohuri të mira të MS Office
 • Efikas në punë ekipore
 • Aftësi të shkëlqyera të gjuhës angleze
 • Licencë drejtimi automobili Kategoria B

Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com Ju lutemi klikoni tek Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/. Afati i fundit për aplikim është 11.06.2020. Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.


Employment Opportunity

TEB Sh.A is one of the most reputable banks in Kosovo and it is part of recognized banking brand in Turkey supported by international power of BNP Paribas.

TEB is now seeking for qualified candidates for the position of: SME Portfolio Officer for Prishtina, Peja, Gjakova, Ferizaj, Gjilan and Theranda branches.

Responsibilities:

 • Developing sound portfolio through direct sale approach
 • Analyze and propose loan cases for approvals
 • Serve the clients diligently and develop professional relations
 • Monitors market trends and provides feedback
 • Represent the bank to the market in compliance with its policies and procedures
 • Other related duties

Qualifications required:

 • University degree in Economy or Business Administration
 • Preferably 1-2 years banking experience, preferably in SME segment
 • Preferably other business experiences, with analytical background.
 • Preferably other professional sale experiences
 • Understanding business environment and its specific trends and developments
 • Understanding of banking products and services
 • Preferably knowledge about banking core system
 • Excellent communication skills with the internal/external customers
 • Good knowledge in MS Office
 • Efficient in team work
 • Excellent level of English Language
 • Driving licence B-Category

Application should be done online through bank’s web page www.teb-kos.com.  For applying please refer to the Career Opportunities and follow the link https://recruitment.teb-kos.com/rc/.

Deadline for applying is 11.06.2020. Not completed applications will not be considered. Only short listed candidates will be contacted.