TEB Banka

Analist i Portfolios për Bujqësi

Mundësi Punësimi

TEB një ndër bankat  më me renome në  Kosovë është pjesë e brend-it të mirënjohur bankar në Turqi e mbështetur në fuqinë ndërkombëtare të  BNP Paribas.

TEB tani po kërkon kandidatë të kualifikuar për pozitën: Analist i Portfolios për Bujqësi për Degën në Prishtinë

Përgjegjësitë:

 • Të ndërtojë portfolio të shëndoshë agrokulturore përmes shitjes direkte
 • Analizon dhe propozon rastet e kredisë për aprovim
 • I shërben klientët me përkushtim dhe ndërton relacione profesionale me ta
 • Monitoron trendet e tregut dhe njofton për përshtypjet mbi tregun
 • E prezanton bankën në treg, në përputhje me politikat dhe procedurat e saj
 • Detyra tjera relevante

Kualifikimet e kërkuara:

 • Diploma e universitetit të bujqësisë
 • Preferohet 1-2 vite eksperiencë bankare, e preferuar në segmentin e bujqësisë
 • Preferohet eksperiencë tjetër biznesi, me përvojë analitike
 • Preferohet eksperiencë profesionale në shitje
 • Të kuptoj ambientin e biznesit, trendet dhe zhvillimet specifike te tij
 • T’i kuptoj produktet dhe shërbimet bankare
 • Preferohen njohuri të përgjithshme të sistemit bankar
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikuese me klientë të brendshëm/jashtëm
 • Njohuri të mira të MS Office
 • Efikas në punë ekipore
 • Aftësi të shkëlqyera të gjuhës angleze
 • Të ketë patentë shoferi

Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com Ju lutemi klikoni tek Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/. Afati i fundit për aplikim është 10.06.2020. Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.


Employment Opportunity

TEB Sh.A is one of the most reputable banks in Kosovo and it is part of recognized banking brand in Turkey supported by international power of BNP Paribas.

TEB is now seeking for qualified candidates for the position of: Agro Portfolio Officer for Prishtina Branch

Responsibilities:

 • Developing sound agricultural portfolio through direct sale approach
 • Analyse and propose loan cases for approvals
 • Serve the clients diligently and develop professional relations
 • Monitor market trends and provide feedback
 • Represent the bank to the market in compliance with its policies and procedures
 • Other related duties

Qualifications required:

 • University degree in Agro Business
 • Preferably 1-2 years banking experience, preferably in Agro segment
 • Preferably other business experiences, with analytical background.
 • Preferably other professional sale experiences
 • Understanding business environment and its specific trends and developments
 • Understanding of banking products and services
 • Preferably knowledge about banking core system
 • Communication skills with the internal/external customers
 • Good knowledge in MS Office
 • Efficient in team work
 • Intermediary level of English Language
 • Driving License

Application should be done online through bank’s web page www.teb-kos.com.  For applying please refer to the Career Opportunities and follow the link https://recruitment.teb-kos.com/rc/.

Deadline for applying is 10.06.2020. Not completed applications will not be considered. Only short listed candidates will be contacted.