“Artmotion” Sh.p.k.

Operator/e në Qendrën e Kujdesit për klientë – “Call Center” (5)

“Artmotion” Sh.p.k. me seli në Prishtinë, Zona Industriale, Rr. “Lidhja e Pejës”, shpallë:

K O N K U R S

Për plotësimin e vendeve të lira të punës,

Operator/e në Qendrën e Kujdesit për klientë – Call Center” – 5 Pozita

Vendi i punës: Prishtinë

Detyrat dhe përgjegjësitë për pozitën e shpallur janë:

 • Përgjigjet në thirrjet e klientëve të cilëve ju ndihmon nëzgjidhjen e problemeve bazike me shërbimet Internet dhe “DTV”, duke u bazuar në udhëzuesit e kompanisë për secilin problem;
 • Jap informata klientëve në lidhje me shërbimet të cilat i ofron “Artmotion”;
 • Për çdo thirrje telefonike, duhet që të bëhet regjistrimi i saj si tiketënë “ticketing system”, duke bërë hapjen e rastit me të dhënat e domosdoshme dhe e delegon në raste të veçanta nëpër departamentet tjera si dhe e përcjellë rastin deri në mbyllje të tiketës me zgjidhjen e caktuar;
 • Te jetëi gatshëm të punojë nën presionin e telefonatave dhe të jetë fleksibil në ndrrimet e orarit;
 • Të bëjë konfigurimet e paisjeve bazike (modem dhe CPE).
 • Ofron ndihmë dhe këshilla te klienti duke përdorur CRM dhe njohurit për produktin dhe paisjet;
 • I raporton Menaxherit të Qendrës së Kujdesit ndaj Klientëve, varësisht se si kërkohet;
 • Bashkpunon ngushtë me kolegët në emer të ofrimit të shërbimit sa më të mirë te klientët dhe ndarjes së njohurive brenda departamentit

Kushtet dhe kualifikimet e kërkuara:

 • Diplomë Universiteti (e preferueshme) dhe/ose Diploma e shkollës së mesme,
 • Përvojë pune në Dep. e “Call Center” (e preferueshme në fushën e telekomunikcaionit);
 • Njohuri teknike (elementare) në telekomunikacion;
 • Aftësi të mira të prezentimit dhe komunikimit;
 • Aftësi të shkrimit të raporteve;
 • Njohuri të Gjuhës Angleze.

Kandidatët e interesuar të cilët aplikojnë për këto vende të punës, duhet që ti dërgojnë këto dokumente, përmes postës elektronike:

 • CV-në së bashku me foto, si dhe dëshmitë e përgatitjes shkollore të mesme apo universitare;
 • Letër Motivuese;
 • Dëshmi mbi përvojën e punës në fushën përkatëse;
 • Çertifikatat e trajnimeve eventuale;
 • Letër Rekomandime apo referenca eventuale (jo e domosdoshme).

Aplikimi bëhet përmes e-mailit –  postës elektronike, në: hr@artmotion.net

Aplikimet e pa kompletuara nuk do të merren parasysh.

Konkursi mbetet i hapur deri më datën 10.06.2020, Ora 16:00h.