Kosmonte Foods Sh.P.K – Koordinator/e për promocione

Kosmonte Foods – kompani e distribuimit të produkteve ushqimore shpall konkurs për pozitën:

 • Koordinator/e për promocione.

Për rajonin: Prizren (1)

Përgjegjësitë dhe detyrat:

 • Bashkëpunon me ekipin e kompanisë për të realizuar detyrat që i caktohen;
 • Viziton pikat e promocioneve sipas route planit;
 • Organizon, planifikon dhe mbikqyr promocionet në bashkëpunim me stafin përgjegjës të departamentit të marketingut
 • Jep sugjerime të ndryshme për realizimin sa më të lehtë të punëve në dakordim me personat përgjegjës. 

Kualifikimet e kërkuara:

 • Njohuri mbi bazat e marketingut dhe promovimit;
 • Kandidati duhet të ketë aftësi të mira komunikuese, planifikuese, organizative dhe të jenë ambicioz/e në përmbajtjen dhe përmbushjen e kërkesave;
 • Të kenë aftësi kreative në reklamim, prezantim dhe në fushën e menaxhimit;
 • Menaxhim shumë të mirë të kohës, orar fleksibil dhe gatishmëri për punë;
 • Të kenë përvojë pune;
 • Kandidati duhet të jetë i besueshëm, i përgjegjshëm dhe të ketë sjellje profesionale ndaj klientëve dhe kolegëve
 • Kandidati duhet të posedoj patent shoferin e kategorisë B.

Përparësi kanë kanditatët që janë me vendbanim nga rajoni I kërkuar sipas këtij konkursi.

Mosha e preferuar: 23-30.

Inkurajohen të gjithë kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e cekura më lartë të aplikojnë duke dërguar CV-në përmes e-mail adresës elektronike në: apliko@kosmontefoods.com

Në fushën e subjektit, ju lutem specifikoni pozitën për të cilën aplikoni “Koordinator për promocione”

Kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet e lartëcekura do të ftohen në fazat e mëtejme të rekrutimit.

Konkursi do të jetë i hapur nga data 04 Mars 2020 deri më 02 Prill 2020