Banka Qendrore e Kosovës – Zyrtar për integrim evropian dhe bashkëpunim ndërkombëtar

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË TË PUNËS

Titulli: Zyrtar për integrim evropian dhe bashkëpunim ndërkombëtar

Njësia: Divizioni për bashkëpunim ndërkombëtar dhe integrim evropian

I raporton: Udhëheqësit të divizionit të integrimeve evropiane

Grada: 6

Përmbledhje e detyrave dhe përgjegjësive:

 • Ndihmon në koordinimin e çështjeve që kanë të bëjnë me integrime evropiane e që ndërlidhen me sferën e përgjegjësive dhe detyrave të BQK-së.
 • Ndihmon në përgatitjen e raporteve dhe informatave relevante për proceset e integrimit evropian konform kërkesave dhe procedurave të përcaktuara nga BQK-ja, Ministria e Integrimit Evropian dhe institucionet tjera relevante (raportimet në baza të rregullta dhe sipas nevojës).
 • Me autorizim të mbikëqyrësit mban kontakte të rregullta/vazhdueshme më njësitë organizative relevante në BQK më qëllim të adresimit efikas të çështjeve që dalin nga procesi i integrimit evropian.
 • Ndihmon në evidentimin e sfidave që dalin nga raportet e vlerësimit të UE-së për vendin dhe kontribuon në adresimin efikas të tyre më qëllim të tejkalimit apo përmbushjes.
 • Me autorizim të mbikëqyrësit mban kontakte të rregullta/vazhdueshme më zyrtarët relevant të Ministrisë së Integrimit Evropian.
 • Me autorizim nga mbikëqyrësi merr pjesë në takime të ndryshme brenda dhe jashtë vendit ndërlidhur me sferën e integrimeve evropiane (seminare, takime te rregullta, raportimet e rregullta dhe punëtori).
 • Me autorizim nga mbikëqyrësi merr pjesë në takimet e Komisionit për integrime evropiane në BQK dhe kontribuon në organizimin dhe mbarëvajtjen e takimit konform kërkesave të kryesuesit te Komisionit.
 • Kontribuon ne mbajtjen e kontaktit me institucione tjera publike për fushat me interes të përbashkët nga sfera e integrimit evropian.
 • Me autorizim nga mbikëqyrësi merr pjesë në koordinim dhe mbarëvajtje të punëve lidhur me sferën e integrimeve evropiane dhe atë si në relacion me njësitë organizative brenda BQK-së ashtu edhe me institucionet tjera relevante (Ministria e Integrimit Evropian, Zyra e Komisionit Evropian dhe institucione tjera).
 • Sipas kërkesës së mbikëqyrësit kryen punë tjera në kuadër të departamentit.

Njohuri e kërkuar:

 • Diplomë universitare në fushën e ekonomisë, drejtësisë marrëdhënie ndërkombëtare, integrime evropiane ose të ngjashme.
 • Njohuri të mirë në të kuptuarit e funksionimit dhe zhvillimit ekonomik me fokus sistemin financiar në Kosovë dhe proceseve integruese.
 • Njohja e gjuhës shqipe dhe/apo serbe, e preferuar njohja e gjuhës angleze;
 • Njohuri të mirë të punës me kompjuter si Excel, Word, Power Point, Access;
 • Aftësi për të krijuar dhe mbajtur komunikim dhe marrëdhënie efikase ekipore në ambient ekipor, me përbërje ndërinstitucionale;
 • Përkushtim për kualitet në punë dhe aftësi për të punuar nën presion.

Përvoja e kërkuar:

 • Përvojë prej së paku dy (2) viteve me fokus në fushën e integrimeve evropiane, bashkëpunimin ndërkombëtar apo të ngjashme që lidhen me fushat financiare.

Të gjithë kandidatët duhet të dërgojnë dokumentet e mëposhtme:

 • Formularin zyrtar të BQK-së për aplikim;
 • Letrën përcjellëse (motivuese) ku theksohet interesimi për këtë pozitë;
 • Dëshmi mbi përvojën e punës të lëshuar nga institucioni/organizata kompetente e mbështetur me dëshmi nga Trust apo ATK;
 • Kopjet e diplomave, ndërsa diplomat e fituara jashtë Republikës së Kosovës duhet të jenë të njohura/nostrifikuara zyrtarisht nga ana e MASHT-it;
 • Dëshmi mbi identitetin dhe vendbanimin e përhershëm në Kosovë.

Procedura e aplikimit:

 • Afati i fundit për aplikim është 16 mars 2020.
 • Aplikimi mund të bëhet on-line (https://hris.bqk-kos.org; ) përmes faqes zyrtare të BQK-së ose përmes arkivit të BQK-së, nr:8. Asnjë formë tjetër e aplikimit nuk do të merret parasysh.
 • Formën e aplikacionit mund ta shkarkoni përmes faqes zyrtare : bqk-kos.org;
 • Dokumentacionet e pakompletuara nuk do të merren parasysh.