Banka Qendrore e Kosovës – Zyrtar ligjor

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË TË PUNËS

Titulli: Zyrtar ligjor

Departamenti: Juridik

Grada: 6 

Raporton tek: Drejtorit të departamentit juridik

Përshkrim i detyrave dhe përgjegjësive:

 • Asiston në përmbushjen e detyrave të përgjithshme të Departamentit Juridik;
 • Merr pjesë në hartimin, plotësimin dhe ndryshimin e instrumenteve rregullatore, brenda përgjegjësive të Bankës Qendrore;
 • Siguron që korniza rregullative e Bankës Qendrore është në pajtim me ligjet, rregulloret, rregullat dhe politikat e procedurat relevante si dhe me standardet më të mira ndërkombëtare dhe direktivat e Bashkimit Evropian;
 • Sipas autorizimit, përfaqëson dhe mbron interesat e Bankës Qendrore para gjykatave dhe institucioneve tjera përkatëse;
 • Shqyrton nga aspekti juridik masat administrative të ndërmarra ndaj institucioneve financiare;
 • Bën përpilimin e dokumenteve/korrespondencave ligjore;
 • Ndërmerr veprime ligjore brenda autorizimeve dhe përgjegjësive të deleguara;
 • Sipas autorizimit, merr pjesë në grupe punuese brenda dhe jashtë Bankës Qendrore;
 • Përgatitë raporte dhe evidenca lidhur me kryerjen e punëve brenda përgjegjësive të Departamentit Juridik;
 • Detyra tjera siç përcaktohen nga mbikëqyrësi.

Njohuritë e kërkuara:

 • Diplomë universitare, Fakulteti Juridik;
 • Njohje e ligjeve të aplikueshme në Republikën e Kosovës me theks të veçantë të legjislacionit që zbatohet ndaj institucioneve financiare;
 • Njohje e legjislacionit të Bashkimit Evropian në fushat e lartcekura;
 • Njohuri dhe përvojë në hartimin, harmonizimin e legjislacionit dhe akteve tjera juridike;
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave profesionale;
 • Njohja e gjuhës shqipe dhe/apo serbe, e preferuar njohja e gjuhës angleze;
 • Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion;
 • Njohje e punës me kompjuter;
 • Vëmendje në detaje, në formulime të qarta dhe saktësi;
 • Aftësi komunikuese në të shkruar si dhe aftësi për zgjidhjen e problemeve sipas prioriteteve;
 • Vetiniciativë dhe gatishmëri për punë ekipore;
 • Ruajtja e fshehtësisë afariste.

Përvoja e kërkuar:

 • Minimum dy (2) vite përvojë pune profesionale në fushën juridike;

Të gjithë kandidatët duhet të dërgojnë dokumentet e mëposhtme:

 • Formularin zyrtar të BQK-së për aplikim;
 • Letrën përcjellëse (motivuese) ku theksohet interesimi për këtë pozitë;
 • Dëshmi mbi përvojën e punës të lëshuar nga institucioni/organizata kompetente e mbështetur me dëshmi nga Trust apo ATK;
 • Kopjet e diplomave, ndërsa diplomat e fituara jashtë Republikës së Kosovës duhet të jenë të njohura /nostrifikuara zyrtarisht nga ana e MASHT-it;
 • Dëshmi mbi identitetin dhe vendbanimin e përhershëm në Kosovë.

Procedura e aplikimit:

 • Afati i fundit për aplikim është 16 mars 2020.
 • Aplikimi mund të bëhet online (https://hris.bqk-kos.org) përmes faqes zyrtare të BQK-së ose përmes arkivit të BQK-së , nr.22. Asnjë formë tjetër e aplikimit nuk do të merret parasysh.
 • Formën e aplikacionit mund ta shkarkoni përmes faqes zyrtare : http://www.bqk-kos.org
 • Dokumentacionet e pakompletuara nuk do të merren parasysh.